10.11.2006 - Haber Türk - "Vakıflar Yasası kabul edildi"

Cemaat vakıflarının taşınmazlarının tescili ile bedelinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayınlandı

Cemaat vakıflarının kamu adına kayıtlı taşınmazlarıyla mezarlık ve çeşmelerin tapu tescili ile üçüncü şahıslar adına kayıtlı taşınmazlarının bedelinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Vakıflar Kanunu'na dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre vakıflar; 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları için 27 Ağustos 2012 tarihine kadar, 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları için süresiz başvuruda bulunabilecek.

Cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olmak şartıyla kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına tapuda kayıtlı taşınmazlarıyla kamu kurumları adına tescilli olup halen bu vasıflarını koruyan mezarlıklar ve çeşmelerinin tapu tescili yapılacak.

VAKIFLAR MECLİSİ İNCELEYECEK
Vakıflar, bu taşınmazların tapu tescili için gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı, taşınmazın işaretlendiği 1936 Beyannamesi, taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtlarıyla birlikte vakıflar bölge müdürlüğüne başvuracak. Başvurular, vakıflar bölge müdürlüğünce incelenerek, Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Vakıflar Meclisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek karar, vakıflar bölge müdürlüğünce cemaat vakfına tebliğ edilecek.

Vakıflar bölge müdürlüğünce, başvuruda bulunan cemaat vakfına tescilin uygun bulunduğuna dair Vakıflar Meclisi kararı ile vakıf yetkilisi adına düzenlenen yetki belgesi verilecek. Cemaat vakıflarının tescile ilişkin talepleri, tapu sicil müdürlüğünce 60 gün içerisinde sonuçlandırılacak.

Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda kaydedilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların ise bedeli ödenecek.

KARAR CEMAAT VAKFINA TEBLİĞ EDİLECEK
Vakıflar, bu nitelikteki taşınmazların rayiç değerinin ödenmesi için gereken formu doldurarak, gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı, taşınmaz satın alma yoluyla edinilmişse satın almaya ilişkin belgeler, vasiyet yoluyla edinilmişse vasiyetname, varsa tenfiz kararı, bağış yoluyla edinilmişse bağışı tevsik edici belgeler veya mahkeme kararı, taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtlarıyla birlikte vakıflar bölge müdürlüğüne müracaat edecek.

Başvurunun Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesini takiben, Vakıflar Meclisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek karar vakıflar bölge müdürlüğünce cemaat vakfına tebliğ edilecek.

Vakıflar Meclisince taşınmazın bedelinin ödenmesi gerektiği yönünde tespit kararı verilmesi halinde, vakıflar bölge müdürlüğünce bu kararla birlikte taşınmazın ödemeye esas kıymet takdirinin yapılması, taşınmazın bulunduğu illerde defterdarlıklardan, ilçelerde mal müdürlüklerinden istenecek.

Taşınmazların rayiç değerinin tespiti vakıflar bölge müdürlüğünün talebi üzerine; illerde defterdarlıklar, ilçelerde mal müdürlükleri bünyesinde oluşturulan bedel tespit komisyonlarınca yapılacak. Rayiç değer tespit işlemleri 30 gün içinde sonuçlandırılarak, vakıflar bölge müdürlüğüne bildirilecek.

Tespit edilen bedel, vakıflar bölge müdürlüğü tarafından en geç 15 gün içinde cemaat vakfına tebliğ edilecek. Tespit edilen bedele, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekçeleriyle birlikte vakıflar bölge müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

İtirazlar, Vakıflar bölge müdürlüğünce merkezi denetim elemanlarına incelettirilmek üzere en geç 15 gün içinde defterdarlığa bildirilecek. İtirazlar, en geç 45 gün içinde rapora bağlanarak, sonucu cemaat vakfına tebliğ edilmek üzere vakıflar bölge müdürlüğüne gönderilecek.

Tebliğ edilen bedel üzerinde uzlaşma sağlanması halinde veya ihtirazi kayıtla kabul halinde tespit edilen bedel, taşınmaz Hazine tarafından satılmış ise ilgili defterdarlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satılmış ise ilgili vakıflar bölge müdürlüğü tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde cemaat vakfına ödenecek.

Bu yönetmelik kapsamında kalan taşınmazla ilgili tapu kayıt örnekleri veya diğer belgeler, tapu sicil müdürlüklerince talep eden cemaat vakfı yetkilisine veya vakıflar bölge müdürlüğü görevlisine verilecek.

AA

 

Haberi görüntülemek için tıklayınız.